Tietosuojaseloste

 
Tämä on Ajaton Idea Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Sisällysluettelo

 
 

1. Rekisterinpitäjä

Ajaton Idea Oy (y-tunnus 2540841-6)
Satakunnankatu 36, 33210 Tampere
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mika Mäki
mika(at)ajaton.fi
040 763 4897
 

3. Rekisterin nimi

Ajaton Idea Oy Asiakas- ja markkinointirekisteri
 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisteriin tallennettavia rekisteröityjä ovat asiakasyritysten yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivustojemme käyttäjät.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus asiakaspalvelu sekä asiakkuuksien ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien suhteiden hoitaminen ja analysointi, asiakasviestintä ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös Ajaton Idea Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen.
 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
 • Henkilön nimi ja asema yrityksessä
 • Yritys/organisaatio
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • www-sivustojen osoitteet
 • Verkkoyhteyden IP-osoite
 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutustiedot
 • Mahdolliset profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot
 • Tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
 

6. Säännönmukaiset tietolähteett

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkailta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä verkkopalveluiden käytön (kuten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) yhteydessä saaduista tiedoista. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina, kuin ne on rekisteröidyltä itseltään saatu, ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.
Ajaton Idea Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ajaton Idea Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille ulkopuolisille tahoille. Ajaton Idea Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Ajaton Idea Oy:n suoramarkkinointirekistereihin suoramarkkinointiluvan sen mahdollistaessa.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Ajaton Idea Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhdyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).
 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhdyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).t
Scroll to Top